Missie en Visie van onze school.docx

Missie en Visie van onze school 

Missie van De Wegwijzer:

 

Vanuit ’t hart van het dorp met jouw rugzak vol vaardigheden en vertrouwen de toekomst tegemoet!

Onze kernwaarden zijn:

Open, veilig, betrokken, ontdekkend en ambitieus.

 

Onze Visie:

De Wegwijzer: Van Peuteronderwijs tot en met groep 8, genieten van goed onderwijs.
De Wegwijzer kenmerkt zich als kleinschalige leer-en leefomgeving, waarin de leerkracht als coach begeleidt en kinderen regie geeft in hun eigen leerproces.Door bewuste keuzes te maken in ons leerstofaanbod en het geven van een stuk verantwoordelijkheid, rusten we elk individueel kind uit met kennis, vaardigheden en begrip om zelfverzekerd de toekomst in te gaan.
Wij maken de kinderen bewust van de plek in de samenleving (Lepelstraat) en geven ze de bouwstenen om te zijn wie ze zijn.


Wij bieden een rijke leerervaring aan, waarin de ontplooiing van talenten van elk kind centraal staat. We bereiden ieder kind optimaal voor op de maatschappij van nu en morgen. Wij laten kinderen kennis, vaardigheden en begrip verwerven, waarbij we streven naar optimale kansen en mogelijkheden in het vervolgonderwijs. Wij zijn een school die openheid, respect en passie uitstraalt en waar prestatie en plezier hand in hand gaan. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind. Door de wereld van buiten de school in te halen en door er zelf regelmatig op uit te gaan, vinden we de verbinding tussen theorie en praktijk alsook tussen de school en de wereld. Zo wordt het leren betekenisvol. Kinderen, ouders en teamleden op De Wegwijzer voelen zich thuis en leren niet alleen met hun hoofd en hun handen, maar zeker ook met hun hart. Kinderen kunnen, na hun tijd op De Wegwijzer, de weg naar de wijde wereld voorbereid en met vertrouwen vinden. De Wegwijzer, dat zijn wij samen: kinderen, kind professionals, ouders en het dorp, de omgeving.


Door ons te richten op de 21e eeuwse vaardigheden, willen we de kinderen begeleiden bij een nieuwe manier van leren, leven en werken. 21e eeuwse vaardigheden zijn competenties

die in het veranderende leren van kinderen ondersteunend en richtinggevend zijn. De competenties worden in 7 hoofdrubrieken gevat: communicatie, samenwerken, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, sociaal-culturele vaardigheden en probleem-oplosvaardigheden.  


Ontwikkelen, dat doen we zó:

o   Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE), om een warme overgang van peuteropvang naar basisschool te verwezenlijken.

o   Leren Zichtbaar Maken (LZM), waarbij we de kinderen inzicht geven in hun voortgang en eigenaar maken van het eigen leerproces.

o   De Vreedzame School (DVS), waarbij we de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap.

o   Kansrijke Combinatie Groepen (KCG), waarbij we de kansen grijpen die een kleine, persoonlijke school biedt.

o   Handelings Gericht Werken (HGW), zodat we ons onderwijs gestructureerd en effectief aanbieden, passend bij de behoeften van ieder kind.

o   We hebben aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden, die door het hele schoolprogramma heen lopen. 

 

We bouwen ons onderwijs op 3 pijlers:

Leren Zichtbaar Maken,
de onderwijskundige pilaar

Bij LZM praten we over Zichtbaar Lerende Leerlingen.

LZM baseert zich op het werk van professor John Hattie, die wereldwijd onderzoek heeft uitgevoerd, met als kernvraag: “Wat werkt in het onderwijs?”

Kinderen leren praten en (mee)denken over hun leerproces. Wij maken dit leerproces zichtbaar in het gebouw.

De Vreedzame School,
de sociale pilaar

De Wegwijzer is een Vreedzame School. We beschouwen de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor zichzelf en anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Kansrijke Combinatiegroepen,
de organisatorisch-didactische pilaar

Bij KCG maken we gebruik van de diversiteit binnen de combinatiegroepen.

Bij KCG passen we verbonden instructie, coöperatieve werkvormen en een passende begeleiding op niveau toe.

Hierdoor is de leertijd van ieder kind groter en creëren we een rustige, effectieve leeromgeving.


Onze toekomst:
Op De Wegwijzer staat het leerproces van de leerlingen centraal. Als organisatie zijn we altijd in ontwikkeling. Dit doen we door het onderwijs op onze school voortdurend onder de loep te nemen. Op deze manier bekijken we of we onderdelen kunnen verbeteren om leerlingen beter te kunnen laten leren.

Onze identiteit:

Op De Wegwijzer zijn kinderen van alle overtuigingen welkom. Er is ruimte voor verschillende religieuze achtergronden. Vanuit onze Katholieke grondslag begeleiden en ondersteunen we onze kinderen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld. Met verhalen uit verschillende tradities en eigentijdse bronnen willen we kinderen inspireren, verbinden, aan het denken zetten en uitdagen tot het maken van eigen keuzes voor hun handelen. Dat geeft hen houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst. Wij begeleiden kinderen naar een tolerante samenleving, waarbij we begrippen als acceptatie en diversiteit belangrijk vinden. We vieren de feesten uit de Katholieke kerk op school en werken regelmatig samen met de parochie van Lepelstraat.

 

De Wegwijzer, de school waar iedereen zich thuis voelt.

 


 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT