De medezeggenschapsraad (MR): meedenken over beleid.

Wat doet de MR ?  

Je hebt iets te zeggen, je denkt mee over alle voorkomende aangelegenheden op gebied van schoolbeleid en veranderingen. De MR fungeert als contactorgaan tussen de geledingen en het bevoegd gezag. In het basisonderwijs hebben ouders en personeel inspraak in de besluitvorming van het bevoegd gezag.

In onze MR vertegenwoordigen twee ouders de belangen van de ouders van alle leerlingen en twee leerkrachten vertegenwoordigen de belangen van het personeel.

Het afgelopen schooljaar hebben aan de vergaderingen van de MR ook de leden van het Ouderpanel deelgenomen. Zij leverden een waardevolle bijdrage aan de meningsvorming over diverse standpunten. Leden van het Ouderpanel hebben tijdens de bijeenkomsten geen stemrecht.

Wie zijn de leden van de MR?

In onze MR vertegenwoordigen twee ouders de belangen van de ouders van alle leerlingen en twee leerkrachten vertegenwoordigen de belangen van het personeel. Onze MR bestaat uit:

  • Raphaël Steenbergen (oudergeleding MR)
  • Sandra van Neerbos (oudergeleding MR)
  • Francis van Laarhoven (personeelsgeleding MR)
  • Annelies Onrust (personeelsgeleding MR) 

Hoe komt u met ons in contact?

Onze MR vergadert minimaal vijf keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen hierbij welkom is als toehoorder.

Ouders en personeel hebben recht op medezeggenschap, via de MR kan men daar gebruik van maken. U kunt de MR bereiken via mr.dewegwijzer@lpsnet.nl 
Contactpersoon voor de MR zijn 
Raphaël Steenbergen en juf Francis.

Uiteraard wordt uw inbreng vertrouwelijk behandeld.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT